REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO
WWW.MADTYPIST.PL

I.   INFORMACJE OGÓLNE I DEFINICJE

1.  DANE SPRZEDAJĄCEGO

Agnieszka Hopkowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Hopkowicz Mad Typist, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki:

ADRES: 31-007 Kraków, ul. Wiślna 9

NIP: 676 151 69 67

REGON: 122101871

2.  DEFINICJE

Sprzedający - firma Agnieszka Hopkowicz Mad Typist.
Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w sklepie internetowym www.madtypist.pl.
Sklep - sklep internetowy ww.madtypist.pl prowadzony przez Sprzedającego.
Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w ramach sklepu internetowego www.madtypist.pl.
Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów, dokonane z użyciem formularza zamówienia na stronie www.madtypist.pl.
Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego na stronie www.madtypist.pl.
Regulamin - niniejszy regulamin.

3.  INFORMACJE OGÓLNE

3.1. Sklep internetowy www.madtypist.pl prowadzi sprzedaż detaliczną na odległość za pomocą sieci internet.

3.2. Rejestracja w Sklepie i złożenie zamówienia są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.3. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.4. Ceny produktów widoczne na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie na stronie.

3.5.  Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie posiadają wad fizycznych.

3.6. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym jest dowód zakupu dostarczany przez Sprzedającego: paragon lub faktura VAT. Do wystawienia faktury VAT konieczne jest poprawne i kompletne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia.

II.   ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie Sklepu.

2. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w Sklepie jest rejestracja z podaniem danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail). Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości, a w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji zamówienia.

4. Zamówienie jest zrealizowane pod warunkiem, że towar jest fizycznie dostępny w magazynie Sklepu. Warunkiem realizacji Zamówienia jest całkowita zapłata wartości zamówienia. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem, Kupujący w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia jest informowany o stanie realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od zamówienia). Brak podjęcia przez Kupującego decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot wpłaconych przez Kupującego przed upływem 30 dni od złożenia Zamówienia.  Średni czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze lecz może on ulec nieznacznemu wydłużeniu.

5. Zamówione produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Kupujący.

6. Obowiązkiem Kupującego jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Kupujący wraz z kurierem lub dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

7. Informacje o rodzajach oferowanych przesyłek i sposobach płatności znajdują się na stronie Sklepu.

III.   ZWROTY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi  w określonym wyżej terminie poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zakupu w formie jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) oraz odesłać nieużywany towar wraz z paragonem lub fakturą VAT.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji (chyba, że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie), a Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwracane produkty należy odesłać na adres: Agnieszka Hopkowicz Mad Typist, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 9/LU4 z dopiskiem ZWROT. Wysyłki należy dokonać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do przesyłki należy załączyć wypełniony i podpisany formularz zwrotu, dostępny na stronie Sklepu.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Kupujący. ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

IV.   REKLAMACJE

1. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedającego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących rękojmi.

2. W celu zgłoszenia reklamacji Kupujący wysyła produkt wraz dowodem zakupu na adres: Agnieszka Hopkowicz Mad Typist, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 9/LU4 z dopiskiem REKLAMACJA, a do przesyłki dołącza czytelnie wypełniony i podpisany formularz reklamacji, dostępny na stronie Sklepu.

3. Kupujący ma obowiązek zapakować odsyłany towar w odpowiedni sposób zgodnie z jego właściwościami, tak aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom powstałym podczas transportu.

4. W wypadku, gdy sprzedany towar ma wadę, Kupujący może według własnego wyboru: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub wadę usunie, albo też może żądać wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, przy czym Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie wadliwego towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem, konserwacją lub niezachowaniem wskazówek lub zaleceń producenta

V.   DANE OSOBOWE

1. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) .

2. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień przez Sklep oraz jeśli Klient wyraził osobną zgodę – w celu informowania (w formie newslettera) o nowych promocjach, produktach oraz usługach oferowanych przez sklep www.magiazakupow.com

3. Klient ma prawo do swobodnego wglądu, poprawienia swoich danych, a także do żądania usunięcia ich z bazy danych.

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z poniższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827).